Główny cel projektu

Wzrost o 110 liczby absolwentów kierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym w celu lepszej adaptacji jej absolwentów do potrzeb rynku pracy oraz konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2011-2015.