KURSY

Projekt „NANATRIM – poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych” na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przewiduje uatrakcyjnienie systemu kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych poprzez organizację wszechstronnych szkoleń i kursów oraz innych działań dydaktycznych dla studentów/-ek w latach 2012-2015.


KURSY

Wakacyjne - w ramach wakacyjnych kursów nowoczesnej nanoinżynierii przewidziano spotkania kursantów ze specjalistami branżowymi i przedstawicielami przemysłu oraz wykłady z zakresu nowoczesnej nanoinżynierii. Spotkania pozwolą na zapoznanie się z możliwościami zdobycia ciekawej i dobrze płatnej pracy, z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, a także poznać ciekawe kariery osób które odniosły zawodowy sukces, szczególnie w przemyśle. Natomiast wykłady uzupełnią wiedzę kursantów o liczne nowinki naukowo-techniczne z tematyki szeroko pojętej inżynierii materiałowej. Kursy te będą odbywać się corocznie pod koniec września w latach 2013-2015. Zaplanowano 20 godzin spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz 10 godzin wykładów w trakcie każdego z 3 wakacyjnych kursów, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 20 osób. Ponieważ kurs wakacyjny nie odbył się w 2012 roku zaplanowano na najbliższym kursie 40 godzin spotkań z przedstawicielami przemysłu oraz 20 godzin wykładów, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 40 osób.
(Wniosek należy złożyć do 02.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w wakacyjnych kursach Nanoinżynierii - Wisła, 22-28.09.2014 r.- sem IV. 
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w wakacyjnych kursach Nanoinżynierii - Wisła, 22-28.09.2014 r.- sem VI. 
Fotowoltaiki – pozwoli uczestnikom zapoznać się z tematyką ogniw fotowoltaicznych, ilościowej i jakościowej  charakterystyki energii słonecznej, efektu fotowoltaicznego w złączu p-n, materiałów wykorzystywanych w fotowoltaice, budowy typowego ogniwa słonecznego i technologii wykorzystywanych przy produkcji ogniw fotowoltaicznych. Zajęcia kursu będą odbywać się przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej znajdującej się w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 10 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie - sem IV. 
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie - sem VI. 
Mikroskopii elektronowej – pozwoli uczestnikom zapoznać się z jedną najbardziej subtelnych metod badawczych. Zajęcia praktyczne kursu będą odbywać się przy użyciu, znajdującego się od 2010 roku w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, bardzo nowoczesnego wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego. Kurs będzie obejmować 30 godzin, przewidziana liczba kursantów to 10 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie. 
Modelowania CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) w wersji:
podstawowej - pozwoli nabyć uczestnikom wiele bardzo praktycznych umiejętności dotyczących komputerowego wspomagania projektowania oraz produkcji. Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 20 osób. 
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Lista osób objętych kursem CAD/CAM. 
 3D pozwoli nabyć uczestnikom wiele bardzo praktycznych umiejętności dotyczących komputerowego wspomagania projektowania oraz produkcji. Kurs będzie obejmować 60 godzin, przewidziana liczba kursantów to 20 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Lista rankingowa studentów zakwalifikowanych do przyznania uczestnictwa w kursie. 

SZKOLENIA

Branżowe z zakresu umiejętności osobistych i społecznych:
CYKL I – branżowe szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych jako element podniesienia umiejętności osobistych i społecznych - będzie realizowany przez profesjonalnych trenerów, zagadnienia takie jak współpraca w grupie, skuteczna komunikacja interpersonalna, techniki negocjacji, czy strategiczne zarządzanie czasem pozwoli uczestnikom na lepsze przygotowanie się do wyzwań jakie czekają w zawodowej karierze inżyniera. Kurs będzie obejmować dwie edycje każda po 90 godzin, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 30 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
CYKL II – branżowe szkolenia z zakresu umiejętności osobistych będzie szczególnie skierowane do kobiet i osób niepełnosprawnych. Tematyka będzie obejmowała zarządzanie samym sobą , trening antystresowy i motywacyjny, twórcze rozwiązywanie problemów, czy autoprezentacja  i techniki wywierania wpływu, jest atrakcyjna i bardzo  katulana ze względu na  wymagania rynku pracy. Kurs będzie obejmować dwie edycje każda po 90 godzin, przewidziana jednorazowa liczba kursantów to 30 osób.
(Wniosek należy złożyć do 16.09.2013r. włącznie w pokoju 365 (mgr inż. Ewa Zawadzka)- we wniosku należy podać średnią z semestru poprzedzającego semestr w którym organizowany jest kurs/szkolenie)
Studenci II I III roku Nanotechnologii i Technologii Procesów Materiałowych zainteresowani uczestnictwem w wymienionych kursach/szkoleniach powinni złóżyć wypełnione i podpisane wnioski. (http://www.platforma.imiib.polsl.pl/stp/index.php)

Regulamin określający warunki przyjmowania na kursy i szkolenia dla studentów kształcących się na makrokierunku zamawianym.